ModeloSelloModoVoltiosFaseAmperiosHPHzLbsKg
I841DobleNo auto200120.026013561
E841DobleNo auto230117.226013561
BL841DobleNo auto220117.226013260
J841DobleNo auto200312.326013561
F841DobleNo auto230310.826013561
K841DobleNo auto38036.826013260
G841DobleNo auto46035.526013561
BA841DobleNo auto57534.526013561
I842DobleNo auto200117.226013561
E842DobleNo auto230117.226013561
J842DobleNo auto200312.326013561
F842DobleNo auto230310.826013561
G842DobleNo auto46035.526013561
BA842DobleNo auto57534.526013561