ModeloSelloModoVoltiosFaseAmperiosHPHzLbsKg
N151SencilloNo auto11516.01/3603215
E151SencilloNo auto23013.21/3603215
BN151SencilloAuto11516.01/3603315
BE151SencilloAuto23013.21/3603315
N152SencilloNo auto11518.50.4603717
E152SencilloNo auto23014.30.4603717
BN152SencilloAuto11518.50.4603918
BE152SencilloNo auto23014.30.4603918
N153SencilloNo auto115110.51/2603717
BN153SencilloAuto115110.51/2603918
E153SencilloNo auto23015.31/2603717
BE153SencilloNo auto23015.31/2603918